Lydenburg / Ohrigstad

Op 25 Julie 1846 koop kommandant SJZR Burg ‘n stuk grond van koning Masoes van die Zoeloes. Dit word omskryf as: “…vanaf Ohrigstad noordwaarts tot by die Olifantsrivier, daarvandaan af tot by die Delagoabaailyn, suidwaarts tot aan die Krokodilrivier, wes tot aan die die Elandspruit op die 26e gradelyn, oos tot teen die aansluiting van die Krokodilrivier en die Komati.” Die koopooreenkoms lui voorts:)” …ten dienste van de Hollandsche Zuid Afrikaansche Natie die thans binnen dat grond zyn en noch in vervolg door de wettige gezag onder hun ter inwooning zal gepermitteerd worde”.


Die ooreenkoms word geteken the Kjakaskraal, Umkomaas deur commandant Burg, WF Joubert, JC Steyn, JM de Beer, L de Jager, J Lötter, H Breytenbach en PJ Coetzer. Namens die Zoeloes teken Masoes, Samkoela, Makienkaan en Mandalea. Nadat die laaste betaling gemaak is, soos ooreen gekom, word ‘n kwitansie en ‘n dokument van eiendomsreg op 21 Julie 1855 geteken deur opperhoof Maloenke en word die koopkontrak daardeur wettig en bindend.


Die inwoners van hierdie gebied, die Hollands Suid-Afrikaanse nasie en dié wat met hulle assosieer word die wettige grondeienaar. Die gebied tree aan Transvaalse kant toe tot die Anglo Boereoorlog en word daarna as deel van Transvaal behandel, dwarsdeur die Vrede van Vereeniging, Uniewording en Republiekwording en word op 27 April 1994 deel van die Nuwe Suid-Afrika.
Maar dit is private grond. Gekoop en betaal en die ondertekenaars van die koopkontrak se nasate en wettige erfgename het geen toestemming gegee dat hulle grond sommer net deel van die staat onder ‘n vreemde bewind gemaak word nie. Die grond is dus afgeneem sonder toestemming, terwyl die bewys van eiendomsreg lê in die Staatsargief leer R117/1846.
Dit is die rede waarom die grondhervormingswet gebruik word om hierdie eiendom terug te eis vir die “Hollands Suid-Afrikaanse nasie.”